top of page

Acerca de

מדיניות הפרטיות

פרטיות ומסירת מידע לצדדים שלישיים

החנות לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן :

 

;ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר
 

אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החנות כמנוגדות לדין

;או ניסיון לבצע פעולות כאלה

;אם יתקבל בידי החנות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
 

;בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החנות ו/או מי מטעמו
 

;בכל מקרה שבעל החנות יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי

 

לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחנות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בעל החנות. לא יחשף בפניהם ביודעין את זהותך ;

ללא הסכמך

.על-פי בקשתך המפורשת.

 

Cookies
החנות עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

 

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

 

החנות נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהםGoogle Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting).

 

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים, וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.

 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out"):

 

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן.

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן.

 

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

IMG_8532_edited.png
bottom of page